Cocktails

Mai Tai

Mai Tai

Mai Tai The Mai Tai is a delicious tropical drink with Rum, Curaçao Liqueur, Orange Juice, and Lime Juice. 3 oz Light Rum2 oz Curaçao LiqueurMixers2 oz Lime Juice4 oz Orange...